15.10.2018


1. SEDUM – foesen
2. JEUNESSE APARTRIDE – ce n´est pas un jeu
3. SEDUM – Preußens erben
4. EMBOSCADA – deutscher Geifer / dms 2.0
5. KELLERASSELN – punk not rock
6. STOPCOX – no salvation
7. TOTRAFFEN – chart
8. SEDUM – wel ou, maar vrij
9. SEDUM – alles muss kaputt
10. SEDUM – piepen einer maus